Capella de La Divina Pastora.

Imatge de la Divina Pastora a l'interior de la capella.
Imatge de la Divina Pastora a l'interior de la capella.

Als afores d’aquesta ciutat, cap a la part del migdia, i molt aprop del camí antic de Lleida, avui carretera, s’alça, dalt d’una muntanya, l’Ermita dedicada a la Mare de Déu, sota l’advocació de la Divina Pastora. Aqueixa ermita és molt antiga: va ésser construida l’any 1770 pel Notari que fou d’aquesta ciutat En Josep Pla i Pascual, amb les degudes llicències del Dr. En Francesc Fernàndez de Jàtiva, Bisbe d’Urgell, per consegüent, ara fa dos-cents anys de la seva erecció.

Des d’aquella data, la Capella ha sofert molts sotracs amb motiu de les diverses guerres i revolucions que hi ha hagut durant aquets dos segles. En el curs de la guerra de l’ Independència, els francesos cometeren alguns assassinats a la mateixa Capella, la profanaren, cremaren les seves portes i enderrocaren part de la volta. Alguns anys després d’aquella guerra, la Capella fou reconstruïda, i el dia 11 de juny del 1827 el senyor Bisbe d’Urgell, el Dr. Fray Bonifaci López Pulido, que es trobava a Balaguer practicant la visita pastoral, delegà al Canonge En Pere Garrigó per a que la visités, la trobà conforme, la beneí i hi celebrà Missa.

A la primavera de l’any 1893 es feren noves obres de restauració de la Capella, principalment a la volta. Un cop acabades aquestes obres, fou novament beneïda el dia 20 d’octubre del 1893 pel senyor Dr. Pere Caminal.

El 2 de setembre del 1936 fou novament profanada l’Ermita. Fou cremada una part de l’altar principal i quedà totalment destruït un altar lateral on s’hi venerava el Sant Crist de l’Agonia. L’ imatge de la Mare de Déu també desaparegué, i quedà enderrocat el campanar.

A principis de l’any 1949 fou restaurada i, després d’ obtinguts els corresponents permisos, el dia 1 de maig, festa de la Divina Pastora d’aquell any, es celebrà una gran festa, en el curs de la qual foten beneïdes la nova imatge, la Capella i la nova campana. Es celebrà una gran missa de Comunió, que es vegué molt concorreguda. Digué la Missa el Rvd. En Pere Codern, Ecònom de Balaguer, i signà el corresponent permís de restauració l’Excm i Rvdm. senyor Bisbe de la Seu d’Urgell, EN Ramon Iglesias, segons document que porta la data del 25 d’abril de 1949. Després de la festa es repartiren unes estampes amb l’ imatge de la Divina Pastora, al dors de les quals hi havia uns versos dedicats a la Capella, originals del Vicari que era de la Parròquia de Balaguer, Mossèn Albert Vives.

S’hi celebra el Sant Sacrifici cada any el dia de la Festa de la Divina Pastora, que és el segon diumenge després de Pasqua. Son cada dia més nombrosos els fidels que assisteixen amb gran devoció a la Missa en aquesta Ermita ja bicentenària.

Agraïment: A la parròquia de Santa Maria de Balaguer per la informació facilitada.